Informace pro výrobce obnovitelných zdrojů energie (OZE), kterým pro získání podpory plyne zákonná povinnost do 30. 6. 2014 zaknihovat akcie.

Proces přeměny podoby akcií zahrnuje rozhodnutí valné hromady, publikaci v obchodním věstníku a na stránkách společnosti, stanovení lhůt pro odevzdání listinných akcií emitentovi, otevření majetkových účtů akcionářům v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů prostřednictvím účastníků Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) a uzavření smlouvy s CDCP. Proces přeměny se od 1. ledna 2014 řídí ustanoveními § 529 a násl. nového občanského zákoníku.

Emitent s CDCP zahajujete jednání na základě notářského zápisu z valné hromady, kde je uvedeno, že valná hromada rozhodla o přeměně na zaknihované akcie nebo na základě zápisu o této skutečnosti do Obchodního rejstříku.


Pro uzavření smlouvy v CDCP je nutné:

  1. Požádat o přidělení kódu pro identifikaci cenného papíru – ISIN
  2. Uzavřít Smlouvu o vedení evidence emise a Dodatek k registraci nové emise
  3. Majetkové účty vlastníků (majitelů akcií) pro zápis cenných papírů musí být vedeny některým z účastníků CDCP (banky a obchodníci s cennými papíry)
  4. Zápisy na účty vlastníků podává emitent elektronicky prostřednictvím systému ISB, nebo v případě úpisu na jeden účet lze provést zápis i na základě listinných příkazů

Kdy dochází k zaknihování emise: 

Popis jednotlivých kroků a všechny výše uvedené dokumenty potřebné k uzavření smlouvy ke stažení


Poplatky emitenta:

V případě dotazů nás kontaktujte na adrese: emitent@pse.cz