Identifikátor LEI a role naší společnosti

Centrální depozitář cenných papírů, a. s., je akreditovaným poskytovatelem služby pro přidělení a správu identifikátoru LEI. Naše společnost plní roli lokálního operátora (LOU), v rámci globální sítě poskytovatelů služby LEI s oprávněním poskytovat službu LEI v České republice a v dalších 19 evropských zemích.

Identifikátor LEI je jedinečný, standardizovaný 20místní kód, který byl navržen za účelem jednoznačné identifikace právnických osob, účastnících se transakcí na finančních trzích s cílem zajistit větší transparentnost těchto finančních operací.

Přidělení LEI se řídí normou ISO 17442, která definuje způsob jednoznačné identifikace prostřednictvím referenčních údajů právnické osoby a kódu LEI. Rozsah a struktura povinných referenčních údajů je stanovena příslušnou normou ISO a dále pak požadavky, stanovenými organizacemi GLEIF (Global LEI Foundation) a ROC (Regulatory Oversight Committee).

Struktura kódu LEI je tvořena následujícími sekcemi:

Osvědčení o akreditaci

Centrální depozitář cenných papírů, a. s., je akreditován organizací Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) a je držitelem osvědčení o akreditaci. Akreditované jurisdikce pro poskytování LEI naleznete v tomto seznamu.

LEI & Regulace

Povinnost užití LEI pro účely provedení jednoznačné identifikace držitele LEI v rámci jim prováděných finančních transakcí či k zajištění identifikace subjektu kapitálového trhu (emitent) je stanovena platnou legislativou (EMIR, MiFID, MiFID II, CSDR apod.).

Služby LEI a pravidla pro jejich poskytování

Veškeré služby související s identifikátorem LEI jsou poskytovány pouze elektronickou formou, tj. prostřednictvím online služeb anebo formulářů a řídí se dokumenty Způsob poskytovaní služby a Pravidly pro přidělování a vedení LEI.

Centrální depozitář přiděluje LEI a vede jejich evidenci na základě Smlouvy o přidělení a vedení evidence LEI uzavřené s žadatelem. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě prostřednictvím odeslaného formuláře s žádostí o LEI.

Jménem právnické osoby může o poskytnutí služby (Přidělení/Aktualizace LEI/Aktualizace kontaktní osoby) požádat každá fyzická osoba, která je oprávněná jednat jménem žádající právnické osoby, případně pak osoba pověřená, která své pověření doloží příslušným pověřením/plnou mocí v rámci žádosti o službu. Veškeré poskytnuté referenční údaje, uvedené v žádosti o službu, je nutné doložit způsobem, které jsou stanoveny pravidly pro přidělování a vedení LEI pro účely jejich ověření ze strany CDCP. Služba vyhledání přiděleného LEI a historie vydaných seznamů LEI je pak určena široké veřejnosti.

Služby podané prostřednictvím formuláře či případné dotazy k poskytovaným službám zasílejte na adresu lei@pse.cz.

Úhrada a přidělení LEI

Po úspěšném odeslání vyplněného formuláře s žádostí o Přidělení LEI obdrží žadatel elektronickou poštou (kontakt uvedený v žádosti) platební instrukci. CDCP na základě doručené žádosti zahájí proces verifikace údajů, včetně přiložených dokumentů. Pokud CDCP neshledá žádné nedostatky, proces Přidělení LEI je po připsání platby finálně dokončen a žadatel následně obdrží na jím uvedený kontaktní e-mail Potvrzení o přidělení LEI včetně samotného kódu. Daňový doklad je zaslán do 15 dnů od vystavení potvrzení o přidělení LEI.

Cena za poskytnutí služby je uvedena v Sazebníku poplatků přidělování a vedení evidence LEI, který je součástí Ceníku CDCP.