Centrální depozitář cenných papírů, a.s. je (dále jen „CDCP“), je subjekt autorizovaný Českou národní bankou podle evropského nařízení o činnosti centrálních depozitářů (CSDR).

Vedení evidencí a vypořádání

Základní činnost CDCP spočívá ve vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji.

V centrální evidenci jsou evidovány zaknihované cenné papíry vydané v České republice. Centrální evidence je evidencí dvoustupňovou a tvoří ji evidence vedená CDCP a evidence navazující, kterou vedou oprávněné subjekty, zejména pak banky, obchodníci s cennými papíry, investiční společnost apod.

Cenné papíry jsou evidovány na dvou typech majetkových účtů. Prvním typem je účet vlastníka, jehož majitelem je vlastník cenných papírů. Druhým typem je účet zákazníků, jehož majitelem je účastník CDCP, který však není vlastníkem cenných papírů evidovaných na tomto účtu, pouze je převzal do správy od jejich vlastníků. Zatímco v centrální evidenci vedené CDCP mohou být zřizovány účty vlastníků i zákazníků, v navazující evidenci pouze účty vlastníků.

CDCP vede též samostatnou evidenci cenných papírů, ve které jsou evidovány zejména zahraniční cenné papíry, listinné cenné papíry, sběrné dluhopisy, investiční nástroje derivátového typu. CDCP rovněž technicky podporuje vedení samostatné evidence Ministerstva financí ČR.

CDCP zajišťuje finanční vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s cennými papíry uzavřených na Burze cenných papírů Praha.

CDCP funguje na účastnickém principu a služby CDCP spojené s vedením evidence cenných papírů a vypořádáním obchodů jsou poskytovány pouze prostřednictvím jeho účastníků.

Další činnosti

CDCP dále přiděluje investičním nástrojům identifikační označení podle mezinárodního systému číslování (ISIN) a plní také úlohu lokálního operátora (LOU) a přiděluje právnickým osobám tzv. Legal Entity Identifier (LEI), který unikátně identifikuje právnické osoby, a to celosvětově.

Emitentům, kteří mají zájem o zaknihování poskytuje CDCP informace a podporu v průběhu celého procesu zaknihování.

Účastníci, uživatelé z oblasti státní správy, emitenti, administrátoři, notáři a další mohou na základě registrace získávat informace prostřednictvím zabezpečené komunikace za využití informačního portálu Můj depozitář (dříve ISB).

Vedle výše uvedených činností poskytuje CDCP svým účastníkům, emitentům cenných papírů a ostatním subjektům kapitálového trhu další služby, jako je např. správa zahraničních cenných papírů registrovaných na účtech CDCP v mezinárodních depozitářích Euroclear a Clearstream, vyplácení výnosů z cenných papírů či zajištění půjčování tuzemských i zahraničních cenných papírů.

Historie

CDCP jako instituce kapitálového trhu funguje již od roku 1993. V roce 1993 byl založen Burzovní registr cenných papírů, který se v roce 1996 transformoval na akciovou společnost UNIVYC. V roce 2010 společnost převzala evidence Střediska cenných papírů a zahájila činnost centrálního depozitáře pod novým názvem Centrální depozitář cenných papírů, a. s.. V roce 2018 byl Centrální depozitář licencován podle evropského nařízení o činnosti centrálních depozitářů (CSDR. Centrální depozitář je členem Evropské asociace centrálních depozitářů cenných papírů (ECSDA).

Skupina PX

CDCP je stoprocentní dceřinou společností Burzy cenných papírů Praha.

CDCP je součástí skupiny PX, jejímiž nejvýznamnějšími členy jsou kromě CDCP také Burza cenných papírů Praha. Burza cenných papírů Praha je největším a nejstarším organizátorem trhu s cennými papíry v České republice a obchodování na ní probíhá prostřednictvím licencovaných obchodníků, kteří jsou zároveň členy burzy. Se skupinou PX dále úzce spolupracuje společnost POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE (PXE), která představuje obchodní platformu pro obchodování s elektřinou a zemním plynem.


Výbory CDCP

CDCP v souladu s evropským nařízením o činnosti centrálních depozitářů (CSDR) zřídil tyto poradní výbory, které poskytují konzultace a doporučení představenstvu: