Nadační fond Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP) umožňuje jak majitelům účtů s cennými papíry zřízenými některým z účastníků CDCP (tzv. zařazené účty), tak majitelům účtů, které doposud nebyly pod žádného účastníka CDCP zařazeny (tzv. nezařazené účty), zbavit se těch cenných papírů, které pro sebe považují za nehodnotné, jejichž hodnota není na kapitálovém trhu známa a ze kterých nechtějí platit žádné poplatky.

S ohledem na fakt, že české právo nedává majiteli zaknihovaného cenného papíru jednoznačnou jistotu, že může tento cenný papír opustit, zůstává jediným reálným způsobem pozbytí vlastnictví cenného papíru jeho převod, obvykle realizovaný prodejem. V případě nehodnotného cenného papíru je však jeho prodej málo pravděpodobný. Centrální depozitář tedy v zájmu umožnění pozbytí dále nechtěného vlastnictví zřídil Nadační fond CDCP, kterému je možné cenné papíry darovat.

Centrální depozitář předpokládá, že darem mohou být i cenné papíry se zbytkovou hodnotou a nebo že se cenné papíry zhodnotí díky jejich kumulaci v nadačním fondu. V takovém případě se CDCP transparentně, prostřednictvím obchodníků s cennými papíry, pokusí darované cenné papíry prodat a z jejich výnosu podporovat vzdělávací, výchovné a sociální programy mládeže, poskytovat pomoc lidem při odstraňování následků živelných událostí či pomáhat lidem v tísni. Prostředky ve fondu jsou přísně účelově vázány, v žádném případě nehrozí, že by se tímto prodejem CDCP obohatil.

Darování cenného papíru je možné na základě uzavření darovací smlouvy.

Darování cenného papíru je možné na základě uzavření darovací smlouvy na pobočkách vybraných účastníků centrálního depozitáře, kteří jsou oprávněni nadační fond zastupovat, konkretizovat vzory darovacích smluv a smlouvy jménem nadačního fondu podepisovat. Za své úkony učiněné v souvislosti s darováním však mohou účtovat poplatky jednotliví účastníci centrálního depozitáře

Darovací smlouvy ke stažení

Darování prostřednictvím účastníka centrálního depozitáře:

Neakceptované cenné papíry

Neakceptovatelné jsou též cenné papíry vedené v tzv. samostatné evidenci CDCP (převážně zahraniční cenné papíry, jejichž ISIN nezačíná na CZ nebo CS).

Další omezení pro předmět daru jsou dána samotnou darovací smlouvou, zejména článkem II.

Dále připomínáme, že akcie na jméno, které mají omezenou převoditelnost ve smyslu ustanovení § 270 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jsou převoditelné na Nadační fond CDCP pouze po doložení příslušného souhlasu s jejich převodem ze strany emitenta zástupci Nadačního fondu CDCP.

Darování slovenských cenných papírů

CDCP nezajišťuje darování slovenských cenných papírů. Slovenské cenné papíry bez hodnoty nebo ty, které majitel dále nechce na svém majetkovém účtu držet, je možné převést na společnost MH Manažment, a.s., spadající pod Ministerstvo hospodárstva SR. Převod lze realizovat prostřednictvím níže uvedené společnosti RM-S Market o.c.p., a.s. Převod cenných papírů je umožněn fyzickým nebo právnickým osobám, které mají zaknihované cenné papíry ve slovenském centrálním depozitáři (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., CDCP SR) nebo u některého z jeho účastníků a je zpoplatněn dle platného ceníku CDCP SR. Více informací poskytne společnost RM-S Market o.c.p., a.s.

RM-S Market, o.c.p., a.s.
Nám. SNP 14, 3. poschodie, 811 06 Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 593 29 211
e-mail: rmsmarket@rmsmarket.sk
rmsmarket.sk