Centrální depozitář cenných papírů Praha informuje zejména emitenty zaknihovaných akcií o zavedení nové služby Výpisu z emise včetně zástav/spoluvlastnictví a PPN, ESM a čísel bankovních účtů k zadanému datu. Identifikace služby v Rozhraní důvěrné oblasti 7.2 je F42. Výpis obsahuje kromě standardních informací také informaci o existenci zápisu skutečného majitele v evidenci skutečných majitelů u právnické osoby, která je akcionářem společnosti. Účelem nového údaje ve výpisu je usnadnit emitentům kontrolu existence zápisu v ESM k naplnění ustanovení § 53 odst. 2 a 54 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podle kterých nesmí akciová společnost vyplatit podíl na prospěchu a umožnit hlasování na valných hromadách právnickým osobám, jež nemají v ESM zapsaného žádného skutečného majitele.

Novou službu lze použít v portálu Můj depozitář v sekci Elektronické služby nebo o ni požádat prostřednictvím formuláře zveřejněného na internetových stránkách. Popis výstupní struktury služby naleznete v Rozhraní důvěrné oblasti 7.2, které máte k dispozici na internetových stránkách v sekci Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2022 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2012.

Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Upozorňujeme účastníky CDCP, že s účinností od 18. 11. 2022 bude do provozního prostředí nasazena nová verze komunikačního rozhraní ISB pro Navazující evidence ve verzi 7.3. Avizovaná změna se týká pouze služeb s označením S03 až S09 (služby SRD II) jejichž struktura je závazně stanovena aktuálně platnou ISO normou a podporovanou komunikačním kanálem SWIFT FINplus.

Novou verzi rozhraní s aktualizovaným popisem komunikační struktury naleznete na webových stránkách naší společnosti v sekci: Popis komunikačních rozhraní Můj depozitář a dále pak na interním webu společnosti: https://www.cdcp.cz/index.php/cz/TOM.

Harmonogram implementace nového rozhraní pro navazující evidence

Zveřejnění nového rozhraní1. 6. 2022
Fáze implementace1. 6. 2022 – 17. 10. 2022
Nasazení do testovacího prostředí18. 10. 2022*
Fáze testování18. 10. – 17. 11. 2022
Nasazení do provozního prostředí18. 11. 2022*
* Po ukončení účetního dne