Centrální depozitář rozšířil rozsah evidovaných údajů v evidenci o údaj o bankovním účtu pro výplatu dividendy vlastníkům akcií.

Učinil tak v souvislosti s přijetím zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (ZOK), kdy vznikla společnostem, které vedou seznam akcionářů, povinnost vyplácet podíly na zisku na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 ZOK). Účastníci centrálního depozitáře mohou na základě pokynu majitele účtu provést zápis čísla bankovního účtu do evidence. Z důvodu naplnění zákonné povinnosti emitenta umožňuje centrální depozitář účastníkům zápis bankovního účtu i na tzv. nezařazený účet.

Uvedené údaje pak budou obsaženy ve výpisu z evidence emise, který si emitent vyžádá pro účely výplaty výnosů z podílu na zisku. Služba bude dostupná od 17. března 2014.