Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Hlavní změna ceníku platného od 1.7.2020 se týká rozložení poplatků u dluhopisů. Centrální depozitář se po detailní analýze a mezinárodním srovnání rozhodl snížit poplatek za vydání dluhopisů, který platí emitent, a zvýšit poplatek za vedení dluhopisů na majetkovém účtu, který hradí držitel dluhopisů.

„Jsme přesvědčeni, že postupné přiblížení se struktuře poplatků zahraničních depozitářů je nezbytnou podmínkou pro udržení konkurenceschopnosti centrálního depozitáře v Evropě a rozvoji tuzemského kapitálového trhu. Cílem této změny je udržitelnost poskytování služeb emitentům, ze které budou v dlouhodobém horizontu profitovat také držitelé dluhopisů a naši účastníci “, odůvodňuje rozhodnutí představenstva Centrálního depozitáře cenných papírů generální ředitel Ondřej Dusílek.

CDCP upozorňuje všechny žadatele o přidělení kódu ISIN, že podmínkou jeho přidělení je aktivní LEI kód žadatele. Dosud byla tato povinnost stanovena pouze žadatelům o ISIN pro cenné papíry zaknihované v evidencích CDCP, u kterých tato povinnosti vyplývá z nařízení o centrálních depozitářích (CSDR). Důvodem rozšíření povinnosti zejména také na emitenty listinných cenných papírů je dohoda asociací ANNA a GLEIF na společné snaze o transparentnost při vydávání cenných papírů propojováním emitenta s jeho emisemi. CDCP se jako člen těchto asociací zavázal tuto dohodu naplňovat. Tato změna je platná pro žádosti o ISIN přijaté do CDCP po 15. prosinci 2019.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále CDCP) oznamuje, že s účinností od 1.1. 2020 ukončuje poskytování online služby určené k ověření existence majetkového účtu v nezařazené evidenci. Nezařazená evidence je evidence majetkových účtů, jejichž majitelé od roku 2010, kdy došlo k převodu evidencí do CDCP, dosud neuzavřeli smlouvu s některým z účastníků CDCP. Informaci o existenci nezařazeného majetkového účtu lze i nadále získat prostřednictvím některého z účastníků CDCP, jejichž seznam nalezne zde. Beze změny zůstává i služba Výpis z nezařazeného majetkového účtu, která je poskytována jak účastníky, tak CDCP. Postup, jak získat výpis je uveden zde.

V návaznosti na upozornění pro akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595 publikované dne 6. 8. 2019 oznamuje Centrální depozitář cenných papírů, a.s., že na pokyn emitenta Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, byla v evidenci Centrálního depozitáře, a.s. od 2. 9. 2019 zrušena emise zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 z důvodu jejich přeměny na akcie.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., upozorňuje akcionáře společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci, IČ 44269595, se sídlem Praha 1, Uhelný trh 414/9, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1040, že v souvislosti s přeměnou zaknihovaných akcií ISIN CZ0009086708 na akcie bylo z pokynu emitenta s účinností od 5. 8. 2019 zaregistrováno pozastavení práva nakládat s předmětnými zaknihovanými akciemi. Od tohoto data nelze realizovat žádný zápis změny vlastnictví těchto zaknihovaných akcií v evidenci, a to včetně darování.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2019 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2009.

Číst dál...

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 16. 9. 2019 dochází ke změně struktury výstupního XML, rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů obdržel licenci, kterou vyžaduje nové evropské nařízení - CSD Regulation (CSDR). Centrální depozitář se tak připojil k několika dalším evropským depozitářům, které již tuto licenci mají. 

Číst dál...

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2018 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2008.

Číst dál...

Centrální depozitář cenných papírů Praha (CDCP) obdržel 1. 12. 2017 od Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) certifikát prokazující úplnou akreditaci pro přidělování identifikátoru LEI pro příslušné jurisdikce. Pro držitele LEI (pre-LEI) se nic nemění a nádale budou centrálním depozitářem poskytovaná tato služba za stávajících podmínek.

Číst dál...