Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Centrální depozitář upozorňuje své klienty, že se v zájmu omezení šíření koronaviru rozhodl převést zaměstnance v maximálním možném rozsahu na práci vykonávanou z domova, a žádá své klienty o pochopení pro případ neočekávaných komplikací. CDCP doporučuje emitentům (při poskytování služeb vedení evidence emise) a orgánům veřejné moci (při poskytování informací z centrální evidence) využívat komunikaci elektronickými prostředky, podání takto učiněná budou zpracovávána přednostně. V zájmu omezení fyzického kontaktu CDCP dočasně pozastavuje předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti (je třeba použít možnost doručení do ISB nebo zaslání výpisu na dobírku) a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP.

Z důvodu údržby databázových serverů CDCP budou dne 6. 8. 2020 (od 20:00 do 00:00) mimo provoz internetové stránky CDCP (www.cdcp.cz), nebudou tak dostupné Bezplatné služby online a Služby ISB. Za případné komplikace se předem omlouváme.

V zájmu omezení fyzického kontaktu klientů s pracovníky CDCP bylo od 16. 3. 2020 dočasně pozastaveno předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP. Vzhledem k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s omezením šíření koronaviru informuje CDCP své klienty, že toto opatření bylo zrušeno. Zároveň CDCP doporučuje všem klientům, aby používali při návštěvě roušky a aby si návštěvu předem telefonicky domluvili na telefonních číslech uvedených v kontaktech na těchto stránkách.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2020 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2010. 

Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Centrální depozitář připravuje pro své účastníky novou webovou aplikaci s názvem CDCP Enter. Aplikace bude umožňovat zejména manuální zpracování a bude dostupná v produkčním prostředí spolu s implementací změn spojených s požadavky CSDR na disciplínu vypořádání v únoru 2021. Pro testování však bude k dispozici již v červnu letošního roku. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 3. 9. 2020 (včetně) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.0. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 31. 3. 2020 na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby – Služby ISB a na interním webu CDCP. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 8. 2020.

Číst dál...

Obecně platí, že ČNB není oprávněna měnit termíny stanovené zákonem, nicméně jsme si vědomi současné obtížné situace. Ve vztahu k informačním povinnostem kotovaných emitentů zastává ČNB stejný názor, jaký publikovala ESMA, tj. pro případ (konsolidovaných) výročních zpráv emitentů, jejichž rozvahový den končí 31. prosince 2019 a později (ne však později než 1. dubna 2020) ČNB akceptuje zaslání zprávy v období 2 měsíců po termínu stanoveném v § 118 odst. 1 ZPKT. Současně však očekává, že emitenti a jejich auditoři vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby k uveřejnění výroční zprávy došlo v řádném termínu.

Číst dál...

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a vyhlášení stavu nouze není v současnosti možné konání valných hromad obchodních korporací, na kterých by se osobně setkávali akcionáři či jejich zástupci, reprezentanti emitenta a úřední osoby. Jakkoliv je toto opatření dočasné, lze předpokládat, že bude prodlouženo i za nyní vládou stanovený horizont 1. dubna a potvrzeno rozhodnutím sněmovny.Vzhledem k mimořádným opatřením vlády a vyhlášení stavu nouze není v současnosti možné konání valných hromad obchodních korporací, na kterých by se osobně setkávali akcionáři či jejich zástupci, reprezentanti emitenta a úřední osoby. Jakkoliv je toto opatření dočasné, lze předpokládat, že bude prodlouženo i za nyní vládou stanovený horizont 1. dubna a potvrzeno rozhodnutím sněmovny.

V rámci současného právního rámce lze konat valnou hromadu prostřednictvím dálkového přístupu jen v případě, kdy to umožňují platné stanovy společnosti. Stanovy také musí umožňovat rozhodnutí o věcech spadajících do působnosti valné hromady způsobem per rollam.

Burza cenných papírů Praha i Centrální depozitář cenných papírů požádaly příslušná ministerstva o řešení tohoto zásadního problému pro emitenty. Podle dnešních informací připravuje ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s akademickou obcí a Legislativní radou vlády zákonné řešení, které by umožnilo dálkovou účast akcionářů a dalších účastněných osob na valné hromadě i bez úpravy ve stanovách.

Číst dál...

Centrální depozitář upozorňuje své klienty, že se v zájmu omezení šíření koronaviru rozhodl převést zaměstnance v maximálním možném rozsahu na práci vykonávanou z domova, a žádá své klienty o pochopení pro případ neočekávaných komplikací. CDCP doporučuje emitentům (při poskytování služeb vedení evidence emise) a orgánům veřejné moci (při poskytování informací z centrální evidence) využívat komunikaci elektronickými prostředky, podání takto učiněná budou zpracovávána přednostně. V zájmu omezení fyzického kontaktu CDCP dočasně pozastavuje předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti (je třeba použít možnost doručení do ISB nebo zaslání výpisu na dobírku) a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP.

Centrální depozitář se stal jako přidružený vypořádací systém přímým účastníkem platebního systému TARGET2, což je clearingový systém provozovaný centrálními bankami zemí eurozóny. Od dnešního dne tedy probíhá peněžní část vypořádání cenných papírů v eurech v centrálním depozitáři pouze přes TARGET2, což znamená, že účastníci nebo jejich zúčtovací banky musí mít zajištěn clearing přes tento platební systém, pokud chtějí mít umožněno vypořádání DVP (delivery versus payment) v eurech.

Číst dál...