Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Vážení zákazníci, s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19, si Vás dovolujeme informovat o posunutí termínu nasazení nového rozhraní ISB o jeden měsíc. Nové datum nasazení do provozního prostředí je stanoveno na 1. březen 2021.

Číst dál...

Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři. Centrální depozitář připomíná emitentům zaknihovaných akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, jejichž emise jsou evidovány v centrální evidenci vedené CDCP, informační povinnost upravenou v § 121e ZPKT a následně v článku 20 odst. 4 Provozního řádu. Jestliže emitent nezasílá informace, které je povinen uveřejnit podle § 120 odst. 7 ZPKT, přímo všem akcionářům, je povinen poskytnout je centrálnímu depozitáři.

Číst dál...

Upozorňujeme uživatele ISB, že s účinností od 1. 2. 2021 dochází ke změně struktury výstupního XML služeb ISB a dále pak rozhraní pro navazující evidence a externího rozhraní.

Číst dál...

Centrální depozitář upozorňuje své klienty, že se v zájmu omezení šíření koronaviru rozhodl převést zaměstnance v maximálním možném rozsahu na práci vykonávanou z domova, a žádá své klienty o pochopení pro případ neočekávaných komplikací. CDCP doporučuje emitentům (při poskytování služeb vedení evidence emise) a orgánům veřejné moci (při poskytování informací z centrální evidence) využívat komunikaci elektronickými prostředky, podání takto učiněná budou zpracovávána přednostně. V zájmu omezení fyzického kontaktu CDCP dočasně pozastavuje předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti (je třeba použít možnost doručení do ISB nebo zaslání výpisu na dobírku) a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP.

Z důvodu údržby databázových serverů CDCP budou dne 6. 8. 2020 (od 20:00 do 00:00) mimo provoz internetové stránky CDCP (www.cdcp.cz), nebudou tak dostupné Bezplatné služby online a Služby ISB. Za případné komplikace se předem omlouváme.

V zájmu omezení fyzického kontaktu klientů s pracovníky CDCP bylo od 16. 3. 2020 dočasně pozastaveno předávání výpisů z evidence emise v sídle společnosti a přejímaní darovacích smluv Nadačním fondem CDCP. Vzhledem k rozvolňování mimořádných opatření přijatých v souvislosti s omezením šíření koronaviru informuje CDCP své klienty, že toto opatření bylo zrušeno. Zároveň CDCP doporučuje všem klientům, aby používali při návštěvě roušky a aby si návštěvu předem telefonicky domluvili na telefonních číslech uvedených v kontaktech na těchto stránkách.

Centrální depozitář oznamuje, že od 1. 7. 2020 poskytuje údaje ze své evidence ne starší než 1. 1. 2010. 

Podle §99a zákona 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu je centrální depozitář povinen uchovávat údaje ve své evidenci po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl údaj v evidenci zapsán, a podle § 115 téhož zákona z této evidence poskytovat údaje oprávněným osobám.

Centrální depozitář připravuje pro své účastníky novou webovou aplikaci s názvem CDCP Enter. Aplikace bude umožňovat zejména manuální zpracování a bude dostupná v produkčním prostředí spolu s implementací změn spojených s požadavky CSDR na disciplínu vypořádání v únoru 2021. Pro testování však bude k dispozici již v červnu letošního roku. Bližší informace jsou uvedeny zde.

Upozorňujeme účastníky, že s účinností od 3. 9. 2020 (včetně) dochází k změně rozhraní ISB a komunikace mezi portálem ISB a navazující evidencí bude umožněna pouze prostřednictvím nového rozhraní pro Navazující evidence ve verzi 7.0. Nový popis struktury komunikace je dostupný od 31. 3. 2020 na stránkách www.cdcp.cz v sekci Další služby – Služby ISB a na interním webu CDCP. Nasazení na testovací prostředí bude provedeno k 1. 8. 2020.

Číst dál...

Obecně platí, že ČNB není oprávněna měnit termíny stanovené zákonem, nicméně jsme si vědomi současné obtížné situace. Ve vztahu k informačním povinnostem kotovaných emitentů zastává ČNB stejný názor, jaký publikovala ESMA, tj. pro případ (konsolidovaných) výročních zpráv emitentů, jejichž rozvahový den končí 31. prosince 2019 a později (ne však později než 1. dubna 2020) ČNB akceptuje zaslání zprávy v období 2 měsíců po termínu stanoveném v § 118 odst. 1 ZPKT. Současně však očekává, že emitenti a jejich auditoři vyvinou dostatečné úsilí k tomu, aby k uveřejnění výroční zprávy došlo v řádném termínu.

Číst dál...