Tato stránka používá soubory cookie k poskytování co nejlepší služby. Další informace
Hledat ...

Chráníme vaše údaje. Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost.

S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Tímto sdělením vám představujeme zásady, které objasňují, co děláme pro to, abychom zajistili důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných osobních údajů a poskytujeme informace o právech souvisejících se zpracováváním osobních údajů. Cílem sdělení je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout a kde můžete získat informace o osobních údajích, které zpracováváme.

Správce osobních údajů

Centrální depozitář cenných papírů, a. s. (IČ: 25081489; dále jen „CDCP“), je správcem osobních údajů, které jste mu poskytli nebo které o Vás získal (viz kapitola Zdroj osobních údajů níže) k naplnění jednoho nebo více účelů. CDCP jako správce údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči správci můžete uplatňovat svá práva způsobem uvedeným dále.

S dotazy souvisejícími se zpracováním osobních údajů je možné se obrátit na správce, případně na jeho pověřence pro ochranu osobních údajů, jejichž kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty.

Základní zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se řídíme zejména těmito zásadami:

 • provádíme zpracování osobních údajů při dodržení všech povinností, které nám ukládají právní předpisy,
 • v rámci zpracování osobních údajů postupujeme spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum,
 • dbáme na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech a svobodách a byl chráněn před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života klienta,
 • informace o zpracování osobních údajů poskytneme před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany naší společnosti,
 • máme implementovaný systém pro řízení bezpečnosti informací („ISMS“) podle normy ČSN ISO/IEC řady 27000 („Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Systémy řízení bezpečnosti informací“).

Rozsah zpracovávání osobních údajů

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a smluvní závazky a chránili své oprávněné zájmy.

Údaje shromažďujeme především o majitelích účtů v evidencích zaknihovaných cenných papírů. Podle povahy situace zpracováváme dále údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců účastníků kapitálového trhu a dalších smluvních partnerů. Zpracováváme základní osobní údaje, údaje o produktech a službách, které a jak využíváte, údaje z naší komunikace a interakce a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který je o vás shromažďujeme a zpracováváme. Naším hlavním účelem je vám poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu, zároveň ale musíme dodržovat naše zákonné povinnosti a chceme si chránit naše oprávněné zájmy; kompletní výčet účelů, pro který vaše data zpracováváme, jakož i upřesnění konkrétních zpracovávaných údajů pro daný účel, naleznete dále.

Osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

 • identifikační údaje majitele účtu (zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, případně IČO), které jsou poskytnuty účastníky CDCP při založení majitele účtu nebo jiné osoby v evidencích CDCP,
 • kontaktní údaje majitele účtu (adresa),
 • transakční údaje, které se týkají zejména převodů zaknihovaných cenných papírů,
 • údaje týkající se identifikace majitelů účtů uchovávané a zpracovávané ve strukturách potřebných k naplnění práv a povinností vyplývajících:
  • ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“)
  • ze zákona č. 253/2008, o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AMLZ“)
  • na základě povinností plynoucích z nařízení komise (ES) č. 1287/2006, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokud jde o evidenční povinnosti investičních podniků, hlášení obchodů, transparentnost trhu, přijímání finančních nástrojů k obchodování a o vymezení pojmů pro účely zmíněné směrnice,
 • kontaktní údaje zástupce smluvního partnera,
 • další popisné údaje (bankovní spojení),
 • autentizační údaje pro naše webové stránky a údaje o použití našich webových stránek,
 • informace z externích zdrojů, zejména veřejně dostupných registrů, například obchodní rejstřík (zejména jméno, příjmení, adresa),
 • záznamy komunikace s klienty,
 • kontaktní údaje osob (zejména e-mailová adresa, telefonní číslo), které se zpracováním vyslovili souhlas,
 • identifikační údaje (zejména jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje) a ostatní údaje ze životopisu uchazečů o zaměstnání,
 • identifikační údaje osob vstupujících nebo vjíždějících do sídla správce (návštěvy, obchodní partneři, apod.) a obrazové záznamy těchto osob z kamerových systémů sledujících prostory užívané správcem,
 • záznamy hovorů telefonní linky pro podporu obchodování.

Účely a doba zpracování osobních údajů

Údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušný zákonný účel – například, abychom mohli poskytovat danou službu. Typicky jde o identifikaci majitele účtu v rozsahu povinných údajů o majitele účtu dle ZPKT nebo zpracování identifikačních údajů zástupců emitentů a skutečných majitelů podle AMLZ. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší společnosti, tak i třetích osob nebo za účelem plnění práv a povinností smluv. Rozsah zpracování je vždy minimalizován, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

Mezi účely zpracování patří následující kategorie bez souhlasu subjektu údajů:

 • Splnění povinností stanovených právními předpisy – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči dohledovému orgánu a orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti identifikace a kontroly klienta a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, kontrola a prevence zneužití trhu); jedná se zejména o tyto předpisy:
  1. European Central Securities Depositories Regulation (CSDR),
  2. zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
  3. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  4. zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní,
  5. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  6. nařízení č. 596/2014 o zneužívání trhu a směrnice č. 2014/57/EU o zneužívání trhu,
  7. směrnice č. 2014/65/ES o trzích finančních nástrojů (MIFID II),
  8. dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku,
  9. rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí,
  10. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
  CDCP zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.
 • Realizace smluvního vztahu – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro CDCP ze smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu, pokud současně není dán zákonný důvod pro zpracování po delší dobu.
 • Oprávněný zájem správce – Zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (například fyzická ochrana prostor správce, řešení sporů a ochrana a domáhání se práv člena správce, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, testování softwaru), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu. Správce zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu. V rámci oprávněného zájmu, správce zpracovává údaje o osobách vstupujících či vjíždějících do sídla správce za účelem provádění jejich identifikace a evidence, dále pak při monitorování určených prostor sídla prostřednictvím kamerových systémů, ať již se záznamem nebo bez záznamu, a to po dobu nezbytnou k ochraně zájmů správce. Správce zpracovává také údaje o uchazečích o zaměstnání pro účely posouzení vhodnosti uchazeče a porovnávání nabídek zájemců o práci (životopisy) po dobu výběrového řízení.

Se souhlasem subjektu údajů:

 • pro další účely (např. pro možnost kontaktování klienta, marketing).

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné.

Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

Zdroj osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme obdrželi od účastníků CDCP, od subjektů, se kterými máme smlouvu, údaje, které jsme obdrželi při uzavření smluvního vztahu a jeho následné realizaci, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, seznamů a evidencí (například obchodní rejstřík) a údaje od třetích stran, pokud tak stanoví zvláštní předpis. Za účelem naplnění zákona nebo smluvního vztahu si mezi sebou údaje můžeme předávat v rámci naší holdingové skupiny PX (Centrální depozitář cenných papírů, a. s. a Burza cenných papírů Praha, a. s.).

Způsob zpracování osobních údajů

CDCP zpracovává osobní údaje automatizovanými prostředky i manuálně.

Poskytování osobních údajů třetím stranám

Osobní údaje zásadně zpracováváme v naší společnosti. Údaje předáváme společnosti ve skupině pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo pokud to zakotvuje právní předpis (například dohled regulátora kapitálového trhu). Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje mohou být zpracovány spolupracujícími dodavateli.

 • CDCP předává osobní údaje majitelů účtů orgánům státního dohledu, regulátorovi kapitálového dohledu a dalším osobám, kterým je povinen zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), finanční úřady a podobně. Vaše data jsme povinni předávat různým státním i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.
 • CDCP zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých dodavatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení osobních údajů. Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet k přístupu dodavatele k příslušným osobním údajům. Dodavatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely a v rozsahu, ke kterým byl CDCP smluvně pověřen. V takovém případě není pro účely výkonu činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis. Pokud využíváme cloudových uložišť, vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů. Dodavateli jsou zejména:
  • Burza cenných papírů Praha, a.s.,
  • poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť,
  • subjekty vymáhající naše pohledávky,
  • advokáti,
  • poskytovatelé tiskových a poštovních služeb,
  • poskytovatelé služeb recepce a ostrahy.
 • V oblasti evidence zaknihovaných cenných papírů jsou údaje poskytovány ke zpracovávání třetím osobám, pro jejichž účely jsou zaknihované investiční nástroje evidovány. Jedná se zejména emitenty zaknihovaných cenných papírů, včetně zahraničních, jiné centrální depozitáře jako Euroclear a Clearstream a zprostředkovatele (custodiany). V případě zahraničních registrujících subjektů se poskytují osobní údaje v rozsahu stanoveném místní legislativou.

Práva subjektu údajů

Osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup k vašim údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vaše práva uplatníte v příslušné společnosti naší skupiny, se kterou máte vztah.

Pokud máte otázky, související se zpracováním osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva, můžete se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů správce, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce Kontakty. Můžete se na správce obrátit také písemně na jeho adrese, která je rovněž uvedena na stránce Kontakty.

Právo přístupu k osobním údajům a právo být informován – Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů. Toto právo se nevztahuje na údaje obsažené ve výpisu z majetkového účtu, které jsou v souladu se ZPKT majitelům účtů poskytovány prostřednictvím účastníků CDCP. Práva třetích stran tímto nesmí být dotčena. Za opakované žádosti mohou CDCP i účastníci požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Právo na opravu osobních údajů – Pokud jsou osobní údaje nesprávné, nepřesné, je možné požádat o jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, je možné požádat také o doplnění neúplných údajů. Toto právo se však v souladu se ZPKT netýká majitelů nezařazených účtů, kdy osobní údaje upraví účastník CDCP po uzavření smluvního vztahu s majitelem nezařazeného účtu.

Právo na výmaz – Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

Právo vznést námitku – V případě porušení povinností CDCP týkajících se shromažďování nebo zpracovávání osobních údajů jste oprávněn žádat, aby CDCP poskytl vysvětlení takového jednání, se zdržel takového jednání nebo odstranil takto vzniklý stav. Dále jste oprávněn obrátit se se svými podněty i na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Další práva – Za podmínek stanovených v zákoně máte právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Chcete omezit marketing? Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
 • pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte;
 • můžete nám také v místě našeho sídla nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

 

Pokud si přejete omezit nebo odvolat souhlas se zpracováním a sdílením údajů pro marketingové účely, vyplňte tento dokument a pošlete nám ho na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Nastavení souhlasu si můžete také změnit v některých našich elektronických portálech.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli obsluze, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání servisních práv a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným na stránce Cookies.